Regulamin Komisji

Regulamin  Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Rozdział I

Zadania Komisji

§1
Do zadań Komisji należy organizacja i koordynacja wszelkich działań w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w środowisku lekarskim poprzez:
1/ organizowanie lub współorganizowanie imprez krajowych i zagranicznych
2/ współfinansowanie uczestnictwa członków LIL w imprezach sportowych i rekreacyjnych
3/ propagowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród lekarzy, lekarzy dentystów i ich rodzin
4/ występowanie do Prezydium Rady Lekarskiej o zabezpieczenie środków finansowych na wydatki ujęte w budżecie Komisji na dany rok.

Rozdział II

Struktura i skład komisji.

§2

 1. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz członkowie, spośród których wybierany jest wiceprzewodniczący Komisji.
 2. Przewodniczący komisji powoływany jest przez Okręgową Radę Lekarską spośród jej członków.
 3. Członkowie Komisji powoływani są przez Okręgową Radę Lekarską w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wyboru Rady na wniosek przewodniczącego Komisji.
 4. Członkiem Komisji może być lekarz, lekarz dentysta członek LIL w Lublinie, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez kandydata.§3
 1. Komisja może powoływać:
  1/ zespoły – w zakresie dziedzin określonych w § 1 pkt 1
  2/ sekcje – w zakresie poszczególnych dziedzin sportu.
 2. Zespoły i sekcje powoływane są w formie uchwał Komisji podjętych zwykłą większością głosów z uwzględnieniem ich składu osobowego.
 3. Zespoły i sekcje działają na podstawie planów pracy oraz planów finansowych na rok następny przedstawionych Komisji do dnia 15 grudnia każdego roku.

Rozdział III

Zasady finansowania

§4
1.Roczne dofinansowanie działalności lekarza i lekarza dentysty nie może przekroczyć kwoty ustalonej co roku przez Prezydium Rady Okręgowej na wniosek przewodniczącego w ramach budżetu Komisji. W przypadku medalisty (mistrzostwa Polski, Europy, świata) o wyższym dofinansowaniu decyduje każdorazowo Prezydium Rady.
2. Na wniosek przewodniczącego komisji, prezydium może postanowić o współfinansowaniu uczestnictwa w imprezach sportowych w zakresie:
1/ opłaty wpisowej, a w przypadku medalisty – także w zakresie kosztów zakwaterowania.
2/ koszty wynajmu hali, boiska, basenu i in. obiektów sportowych – na czas treningów i zawodów
3/ koszty dyplomów, pucharów i innych wydatków technicznych koniecznych do przygotowania danej imprezy
3. Organizacja i finansowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla członków LIL i ich rodzin.
4. Dofinansowanie wstępu członków LIL na obiekty sportowo-rekreacyjne
5. Przewodniczący Komisji posiada uprawnienia do doraźnego wydatkowania kwoty do 2.000.- zł. w danym roku budżetowym – bez wcześniejszej zgody Prezydium, w wyjątkowych przypadkach szczególnie uzasadnionych, nie ujętych w planach pracy.
6. Prezydium Rady może wstrzymać finansowanie w przypadku łamania przyjętych przepisów regulaminu Komisji.

Wszystkie inne działania Komisji nie ujęte w planach pracy i planie finansowym muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Rozdział IV

Zasady i sposób działania komisji

§5
1. Obowiązkiem członka Komisji jest uczestniczenie w jej pracach stosownie do uchwał Komisji i decyzji przewodniczącego, a w szczególności obecność na jej posiedzeniach. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.
2. W przypadku trzech kolejnych nieobecności na posiedzeniach Komisji decyzję w sprawie dalszego członkostwa osoby nieobecnej podejmuje przewodniczący Komisji.
3. Na miejsce członka, który utracił członkostwo w Komisji, Okręgowa Rada Lekarska może na wniosek przewodniczącego powołać nowego członka.

§6

 1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, w terminach przez niego określonych.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji oraz członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej.
 3. Komisja może uchwalić tajność posiedzenia.

 

§7

Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania.

§8
W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni wyznaczony przez niego zastępca.

§9
Komisja działa do czasu ukonstytuowania się komisji następnej kadencji.