IX Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy

W dniu 18.05.2019 roku odbył się IX Roztoczański Rowerowy Rajd Lekarzy LIL. Mimo niepewnej pogody udało się nam zwiedzić rozległy fragment Roztocza. Rajd rozpoczął i zakończył się w Suścu. Pierwsze na trasie były Rebizanty, gdzie niegdyś przebiegała granica pomiędzy zaborem Austriackim a Rosyjskim obecnie zaś pomiędzy województwem Lubelskim i Podkarpackim. Następnie przez lasy w okolicach Huty i Rudy Rożanieckiej koło dawnego pałacu Wattmannów udaliśmy się do Narola mijając po drodze Rezerwat Bukowy Las. Po krótkiej przerwie w Narolu przejeżdżając koło pałacu Łosiów udaliśmy się wzdłuż rzeki Tanwi  z powrotem do Suśca. Pod koniec rajdu zostaliśmy zmoczeni przez deszcz. Mimo tego uczestnicy nie stracili dobrego humoru i miło zakończyli rajd w wiacie w „Sosnowym Zaciszu”.

   

 

 

 

 

 

REGULAMIN

IX Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Lekarzy

organizowanego pod patronatem Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:

e-mail: rajd@intmail.pl  lub telefonicznie u organizatorów

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i REGULAMIN RAJDU

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • rajd jest przewidziany dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu
 • dysponują sprawnym rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, którzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, w szczególności (Art 32):
  • liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać liczby 15,
  • odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
  • jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego

Wszystkim uczestnikom rajdu zalecane są  kaski.

 • dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego), a samodzielnie po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna (wzór zezwolenia w załączniku),
 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 13.05.19 r.Zapisanie się na listę uczestników rajdu z podaniem imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień,
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy rajdu w razie złych warunków na planowanych trasach przejazdu,
 • przyjazd do miejsca zbiórki i powrót uczestników rajdu do miejsca zamieszkania odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność
 • przewidywana opłata za udział– płatna na miejscu zbiórki przy rejestracji:

      30 zł/osobę (zestaw obiadowy)lekarze opłacający regularnie składki na izbę lekarską oraz członkowie ich

rodzin,

      60zł/osobę – dorosłe osoby towarzyszące i nie płacące składek.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • turystyczną opiekę na trasie rajdu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • serwis techniczny przed wyjazdem i na trasie przejazdu,
 • opiekę lekarską w zakresie pierwszej pomocy na trasie,
 • posiłek regeneracyjny oraz napoje gorące i chłodzące,
 • udział w spotkaniu integracyjnym po zakończeniu rajdu.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:

 • zapisanie się na listę uczestników rajdu,
 • zapoznanie się z regulaminem rajdu i przestrzeganie jego ustaleń,
 • podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,
 • przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
 • zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
 • dobry humor i życzliwość dla innych uczestników rajdu,
 • odpowiedzialność za udział w rajdzie dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie .

 

                                     Serdecznie DZIĘKUJEMY za udział w rajdzie

Organizatorzy              

Henryk Korona  tel. 608665122

Józef Dolanowski dolan1@poczta.onet.pl